Reviewer's List

Reviewer List for 2017

 • Varshil Mehta
 • Pravin Padalkar
 • Pradip Jadhav
 • Arjun Ballal
 • P. M. Siva
 • Mateus De Paula Glehn
 • Sunita Dubey
 • P. Stalin
 • Kaushal Shah
 • Elizabeth Jacob
 • Shakti Goel
 • Shyam Vora
 • Krutarth Shah